Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic per a l'exercici d'activitats comercials, industrials i d'espectacles

Avís important: Els resultats que s’obtinguen tenen únicament valor informatiu, en conseqüència, no obliguen a l’Administració.

Per a més informació sobre el càlcul de la taxa, pot consultar l'ordenança fiscal reguladora.

Hi ha errors en alguns camps del formulari

Teclege el nom de la via sense indicar el tipus (p. ex. "Méndez Núñez") i seleccione-la

En metres cuadrats (m2)

Període d'ocupació

Format dd/mm/aaaa

Format dd/mm/aaaa

Cargando... Obtenint dades
Liquidació

Import de la liquidació:

Tarifa aplicada: per m2 i d'ocupació

Recàrrec del 50% per zona O.R.A.

S'aplica un import mínim de €.

Tinga en compte que si l'ocupació abasta diversos períodes, l'import mínim s'aplicaria sobre la suma dels imports de tots ells.