Convocatòries d'Oposicions

B.O.P. nº 43 (04/03/2021) B.O.E. nº87 (12/04/2021) D.O.G.V. nº9044 (18/03/2021)

Diplomado/a en Informática (Grup A2 )

Places: 1
Torn: Libre-diversidad funcional
Accés: Oposición
Any: 2019

IMPORTANT

IMPORTANTE: A PARTIR DE ESTE MOMENTO CUALQUIER ANUNCIO RELATIVO A ESTA CONVOCATORIA SERÁ EFECTUADO POR EL ORGANO DE SELECCIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.

IMPORTANTE: CAMBIO HORA Y UBICACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO

IMPORTANTE: PUBLICADAS MEDIDAS PROTOCOLO COVID

Fase actual: Lloc i data del primer exercici

Pot consultar les llistes definitives de admesos y exclosos en el procés selectiu.

Aquest anunci ha sigut publicat en el BOP nº 249 (31/12/2021).

Primer exercici

Lloc: AUDITORIO PUERTA FERRISA, SITO EN CALLE JORGE JUAN, 21 BAJO ALICANTE.

Data: 01/03/2022 a les 10:00h

Pot consultar el Tribunal assignat.

Les qualificacions obtingudes pels aspirants en els exercicis dels quals conste el procés, així com qualsevol anunci del tribunal es publicaran en el Tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament d'Alacant. Una vegada finalitzat el procés de selecció, es podrà consultar en aquesta mateixa pàgina la llista final d'aprovats.
Les adaptacions i ajustaments necessaris de temps i mitjans per a la realització dels exercicis hauran de sol·licitar-se mitjançant instància presentada en el Registre General d'aquest Ajuntament, adjuntant informe del Centre d'Avaluació i Orientació de Discapacitats de la Direcció Territorial de Benestar Social, en el termini de 15 dies des de la publicació de les llites definitives en el BOP.

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 13/04/2021 fins a 11/05/2021, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos , publicat en el BOP nº115 de 18/06/2021

Llistes definitives

Llistat definitiu d' admesos i exclosos , publicat en el BOP nº249 de 31/12/2021

Data primer exercici

Lloc: AUDITORIO PUERTA FERRISA, SITO EN CALLE JORGE JUAN, 21 BAJO ALICANTE.

Data: 01/03/2022 a les 10:00h

Tribunal assignat