Càlcul de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Avís important: Els resultats que s'obtinguen tenen només valor informatiu, en conseqüència, no obliguen l'Administració.

Documents necessaris: Amb caràcter general és necessari disposar de les escriptures d'adquisició i de l'actual transmissió, de les quals es prendrà la referència cadastral, així com les dates, imports i percentatge transmés.

Per a més informació pot consultar la Ordenança Fiscal de l'Impost.

Hi ha errors en alguns camps del formulari
Ayuda

Consultar en rebut d'IBI o escriptura

Ajuda

Format dd/mm/aaaa

Ajuda
Ajuda

Format dd/mm/aaaa

Ajuda
Ajuda
Ajuda
Cargando... Obtenint dades, per favor, espere

Referència cadastral

Pot consultar-se en les escriptures de propietat, o també en el rebut de l'IBI de l'any en què tinga lloc la transmissió, sota l'epígraf “Ref. Padrón”.

Data d'adquisició del bé o dret per transmitent (format dd/mm/aaaa).

Aquesta data és la de la transmissió immediata anterior del domini o del dret real de gaudi, o la data en què es va constituir o va adquirir el mateix.

Import d'adquisició

Import que figura en l'escriptura de la transmissió immediata anterior.

Data de transmissió (format dd/mm/aaaa)

Es considerarà com a data de la transmissió:

  1. En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament públic i, quan es tracte de documents privats, la de la seua presentació davant l'Administració Tributària Municipal.
  2. En les subhastes judicials, administratives o notarials, s'agafarà excepcionalment la data de l'auto o providència aprovant la rematada si hi queda constància de l'entrega de l'immoble. Si no és així, es tornarà a la data del document públic.
  3. En les expropiacions forçoses, la data de l'acta d'ocupació i pagament.
  4. En les transmissions 'mortis causa' la data del traspàs.

Import de transmissió

Import que figura en l'escriptura de la transmissió actual.

Percentatge transmés

Es consignarà ací la part del bé objecte de transmissió o la part del dret real que es transmet.

Bonificació aplicable

Es consignarà, si cal, la bonificació segons l'art. 14 de la Ordenança Fiscal de l'Impost.