Càlcul de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Avís important: Els resultats que s'obtinguen tenen només valor informatiu, en conseqüència, no obliguen l'Administració.

Documents necessaris: Amb caràcter general són necessaris només dos documents:

  1. El rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), o si no és possible, la certificació cadastral, dels quals s'agafarà el valor cadastral del sòl, així com l'any a què es refereix la valoració.
  2. L'escriptura de propietat, de la qual s'obtindrà el percentatge transmés així com la data o les dates en què el bé va ser adquirit amb anterioritat.
Hi ha errors en alguns camps del formulari
Ayuda

Formato dd/mm/aaaa

Ayuda
Ayuda

Sin separador de miles

Posterior a 1995

Dates i percentatges d'adquisició del béAyuda
Quota tributària

Data de transmissió (format dd/mm/aaaa)

Es considerarà com a data de la transmissió:

  1. En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament públic i, quan es tracte de documents privats, la de la seua presentació davant l'Administració Tributària Municipal.
  2. En les subhastes judicials, administratives o notarials, s'agafarà excepcionalment la data de l'auto o providència aprovant la rematada si hi queda constància de l'entrega de l'immoble. Si no és així, es tornarà a la data del document públic.
  3. En les expropiacions forçoses, la data de l'acta d'ocupació i pagament.
  4. En les transmissions 'mortis causa' la data del traspàs.

Percentatge transmés

Es consignarà ací la part del bé objecte de transmissió o la part del dret real que es constitueix o es transmet i, en aquest cas, la seua valoració segons les normes de l'art. 12 i següents de l'Ordenança fiscal de l'impost.

Valor cadastral i any de valor

Si es tracta de solars o de pisos o locals que tinguen fixat valor cadastral, el valor del sòl és el que figura en el rebut de l'IBI de l'any en què se n'efectue la transmissió. L'aplicació agafa sempre per defecte l'any en curs. Si el valor que es disposa és d'un altre any, s'haurà de consignar en la casella següent l'any a què es refereix el valor cadastral del sòl amb l'objectiu que el programa actualitze els valors d'acord amb el que estableix la Llei d'Hisendes Locals.

Si es tractara de pisos o locals que no tingueren fixat valor cadastral però sí que el tinguera l'edifici del qual són una part integrant, en principi, el valor del sòl d'aquests pisos s'obtindrà multiplicant el corresponent a l'edifici per la quota de copropietat del pis o local transmés.

En els supòsits d'expropiació forçosa, s'agafarà com a valor cadastral la part del preu just que es fixe per al terreny, però si fóra inferior al definit a efectes de l'IBI, s'agafarà aquest últim.

Finalment, en el cas que no es disposara de valor del sòl, no es podrá continuar amb l'aplicació.

Data (es) d'adquisició del bé o dret per transmetent (format dd/mm/aaaa) i percentatge adquirit en cada data

Si el transmetent o donant o la persona que constitueix o transmet el dret real de gaudi va adquirir el bé o dret de què es tracta en una sola data, s'omplirà només la primera línia d'aquest apartat, consignant-ne la data d'adquisició. Aquesta data és la de la transmissió immediata anterior del domini o del dret real de gaudi o la data en què es va constituir o es va adquirir aquest. Però si el bé o el dret es va adquirir en diverses dates, s'ompliran tantes línies com dates d'adquisició, consignant-ne cada una d'aquestes.

Si en l'apartat anterior s'ompli una sola línia, es consignarà en la línia correlativa d'aquest apartat el 100% del bé o dret. Si en l'apartat anterior es va omplir més d'una línia, també en aquest apartat s'ompliran tantes línies com dates d'adquisició i es determinarà per a cada data el percentatge sobre 100 en què es va adquirir el bé o dret, indicant cada percentatge en la corresponent línia. La suma total, ha de ser, lògicament del 100%.