Comissions del Ple

El ple disposarà de comissions, d'acord amb el que s'estableix en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Sessions de les comissions del ple

Les comissions poden ser permanents o no permanents. També hi ha comissions especials.

Comissions del Ple de l'Ajuntament d'Alacant

Permanents

Especials

No permanents o específiques